English

 OVERVIEW

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียมเฮง ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์การขัดโลหะและอโลหะทุกชนิด

เช่น ยาขัด, ผ้าขัด และทรายขัด มานานกว่า 60ปี โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าจำพวกวัตถ

ุขัดถู(ยาขัด) ให้คงคุณภาพดังที่เคยเป็นมา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การขัดเงาชนิดอื่นๆที่หลาก

หลายเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ

บริษัท เคียมเฮง โพลิชชิ่ง อิควิปเม้น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2544 เป็นสาขาที่ 2 เพื่อขยายตลาด

ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จัดตั้งอยู่บริเวณนอกเมือง เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยง

การจราจรในเมือง อีกทั้งรองรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม

ตราบจนปัจจุบัน หจก. เคียมเฮง และ บ. เคียมเฮง โพลิชชิ่ง อิควิปเม้น จก. ยังคงยึดมั่นในหลักการนี้ และไม่เคย

หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้า รวมทั้งจัดหาและนำเข้าสินค้าใหม่ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนางานทางด้านการขัดทั้ง

หลายรูปแบบของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยแนะนำ และให้คำปรึกษาปัญหาด้านงานขัดเพื่อนำไปสู่ทางแก้้ไขที่ดีขึ้น

ซึ่งถือว่าเป็นบริการที่เรายินดีมอบให้กับลูกค้าทุกขณะ

All Content©copyright 2007, kiamheng, All right reserved.